ႏိုင္ငံျခားေငြ ဝယ္ယူေရာင္းခ်လဲလွယ္ေပးသည့္ ေငြလဲေကာင္တာမ်ားကို ႏိုင္ငံတစ္ဝန္းလုံးတြင္ ၁၃၄၅ ခု ဖြင့္လွစ္ခြင့္ျပဳထားၿပီးျဖစ္

ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္သည္ မိမိႏိုင္ငံ၏ ေငြေၾကးတန္ဖိုး ျမင့္မားလာေစ ေရးႏွင့္ ျပည္တြင္း၌ အေမရိကန္ေဒၚလာကို က်ယ္ျပန္႔စြာ သုံးစြဲျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္သည့္ Dollarization မျဖစ္ေစေရးကို အဓိကရည္ရြယ္၍ ႏိုင္ငံျခားေငြဝယ္ယူေရာင္းခ် လဲလွယ္ေပးသည့္ ေငြလဲေကာင္တာမ်ားကို တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားအားလုံးတြင္ ဖြင့္လွစ္ခြင့္ျပဳခဲ့ရာ ဇူလိုင္လ ၇ ရက္အထိ ႏိုင္ငံတစ္ဝန္းလုံးတြင္ ေငြလဲေကာင္တာ ၁၃၄၅ ခု ဖြင့္လွစ္ ခြင့္ျပဳထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးဘိုဘိုငယ္က ေျပာၾကားသည္။

ယေန႔က်င္းပသည့္ ဒုတိယအႀကိမ္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ပဥၥမပုံမွန္ အစည္းအေဝး (၅ဝ)ရက္ေျမာက္ေန႔တြင္ ကရင္ျပည္နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၆)မွ ေဒၚနန္းနီနီေအး၏ ျမန္မာ့ေငြေၾကးအားေကာင္းလာေစရန္ နယ္စပ္ၿမိဳ႕မ်ား ျဖစ္ၾကသည့္ မူဆယ္၊ တာခ်ီလိတ္၊ ျမဝတီ၊ ေကာ့ေသာင္း၊ တမူး စသည့္ နယ္စပ္ၿမိဳ႕မ်ားတြင္ တစ္ဖက္ႏိုင္ငံသုံး ေငြေၾကးအစား ျမန္မာက်ပ္ေငြ သုံးစြဲေရး ဗဟိုဘဏ္မွ မည္ကဲ့သို႔ စီမံေဆာင္ရြက္ေနသည္ကို သိရွိလိုျခင္း ေမးခြန္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးဘိုဘိုငယ္က အထက္ပါအတိုင္း ျပန္လည္ရွင္းလင္း ေျဖၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ဆက္လက္၍ ဒုတိယဥကၠ႒က ကရင္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္တို႔တြင္ ထိုင္းႏိုင္ငံႏွင့္ နယ္ေျမဆက္စပ္လ်က္ရွိေသာ ေဒသမ်ား၌ ပို႔ကုန္/သြင္းကုန္ လုပ္ငန္းမ်ား တိုးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးလာေစေရးအတြက္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္း ေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနက အမိန္႔အမွတ္ (၆/၂ဝဝဝ)အရ ပို႔ကုန္/သြင္းကုန္ လုပ္ငန္းမ်ားကို ျမန္မာက်ပ္ေငြ၊ အေမရိကန္ေဒၚလာႏွင့္ ထိုင္းဘတ္ေငြမ်ားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ခြင့္ျပဳခဲ့ၿပီး ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္သည္လည္း ျမန္မာ-ထိုင္းနယ္စပ္ ေဒသရွိ ဘဏ္ခြဲမ်ား၌ ပို႔ကုန္/သြင္းကုန္လုပ္ငန္းမ်ား ေငြေပးေခ်မႈအဆင္ေျပ ေစရန္အတြက္ ျမန္မာက်ပ္ေငြ၊ ထိုင္းဘတ္ေငြႏွင့္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ေငြစာရင္းမ်ားကို ဖြင့္လွစ္ခြင့္ျပဳေပးလ်က္ရွိပါေၾကာင္း။

ထိုင္းႏိုင္ငံႏွင့္ နယ္ေျမဆက္စပ္လ်က္ရွိေသာ ေဒသမ်ားတြင္သာမက ျပည္တြင္းရွိ အျခားေဒသမ်ားတြင္လည္း ထိုင္းဘတ္ေငြသုံးစြဲမႈေလ်ာ့က်ေစေရးအတြက္ ထိုင္းႏိုင္ငံသုံးဘတ္ေငြကို ႏိုင္ငံျခားေငြဝယ္ယူေရာင္းခ်လဲလွယ္ေပးသည့္ ေငြလဲေကာင္တာမ်ားတြင္ က်ပ္ေငြျဖင့္လဲလွယ္ၿပီး သုံးစြဲႏိုင္ရန္ ခြင့္ျပဳထားၿပီးျဖစ္၍ ဘတ္ေငြအား ျပည္တြင္း၌ သုံးစြဲပါက အေရးယူေဆာင္ရြက္သည့္ အမိန္႔မ်ား ထုတ္ျပန္၍ ျပည္တြင္း၌ ဘတ္ေငြသုံးစြဲပါက အေရးယူ ေဆာင္ရြက္သြားရမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ အိႏၵိယႏိုင္ငံႏွင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ နယ္စပ္ ေဒသမ်ားရွိ ေငြလဲေကာင္တာမ်ားတြင္ ယြမ္မင္ဘီႏွင့္ ႐ူပီးတို႔အား ေငြလဲ ေကာင္တာမ်ားတြင္ တရားဝင္ဝယ္ယူေရာင္းခ်လဲလွယ္ခြင့္ျပဳႏိုင္ေရး ျပင္ဆင္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း။

ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္သည္ မိမိႏိုင္ငံ၏ ေငြေၾကးတန္ဖိုးျမင့္မားလာ ေစေရးႏွင့္ ျမန္မာက်ပ္ေငြျဖင့္သာ ေပးေခ်ေရးကိစၥအေပၚ အေရးယူေဆာင္ ရြက္မည့္ အစီအစဥ္မ်ားခ်မွတ္၍ ျပည္သူလူထုသို႔ ႀကိဳတင္အသိေပးျခင္း၊ သက္ဆိုင္ရာဝန္ႀကီးဌာနမ်ားမွ မိမိႏွင့္ဆက္စပ္လ်က္ရွိေသာ လုပ္ငန္းမ်ားအား အေရးယူေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕တို႔က မိမိတို႔ေဒသအတြင္း အေရးယူေဆာင္ရြက္ျခင္းစသည့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ ျခင္းတို႔အား လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ စီမံထားရွိပါေၾကာင္း ေျဖၾကားသည္။

Credit: The Mirror

Comments are closed.