ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္း Advans ႏွင့္ ႐ိုးမဘဏ္တို႔ ပူးေပါင္း၍ အေသးစားေခ်းေငြမ်ား ထုတ္ေခ်းမည္

ႏိုင္ငံတကာ ေငြေရးေၾကးေရးအဖြဲ႔အစည္း Advans ႏွင့္ ႐ိုးမဘဏ္တို႔ ပူးေပါင္းၿပီး စစ္ကိုင္းတိုင္းႏွင့္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးရွိ မိသားစုမ်ားကို အေသးစားေခ်းေငြမ်ား ထုတ္ေခ်းေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အဆိုပါဘဏ္ထံမွ သိရသည္။

႐ိုးမဘဏ္ႏွင့္ Advans တို႔ ပူးေပါင္းမႈတြင္ ေငြေၾကးလုပ္ေဆာင္ခ်က္ သေဘာတူညီခ်က္ ၃ ခုကို လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၿပီး ယင္းသေဘာတူညီမႈမ်ားမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ခုနစ္သိန္းတန္ဖိုးရွိ ႏိုင္ငံျခားေငြေၾကးေခ်း ေငြဖလွယ္မႈႏွင့္ ျမန္မာက်ပ္ တစ္ဘီလီယံတန္ back-to-back ကာလတို ေခ်းေငြႏွစ္ခုပါဝင္ေၾကာင္း ႐ိုးမဘဏ္ထံမွသိရသည္။

ႏိုင္ငံျခားေငြေၾကး ေခ်းေငြဖလွယ္မႈ သေဘာတူညီခ်က္အရ ႏိုင္ငံျခားမွ ေငြေခ်းယူရာတြင္ ေတြ႔ႀကံဳရသည့္ ႏိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္မႈ ဆံုး႐ံႈးႏိုင္ေျခကို အျပည့္အဝ ေရွာင္ဖယ္ႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး စစ္ကိုင္းႏွင့္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးရွိ မိသားစုေပါင္း ႏွစ္ေထာင္ေက်ာ္ကို အေသးစားေခ်းေငြမ်ား ပံ့ပိုးေပးႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႐ိုးမဘဏ္၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရသိရသည္။

“ဒီေငြေၾကးဝန္ေဆာင္မႈေတြဟာ လူမႈအသိုင္းအဝန္းေတြအတြက္ ေဒသတြင္း စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြကို အားေကာင္းလာေစမွာျဖစ္ၿပီး လူေနမႈအဆင့္အတန္း တိုးတက္လာေစမွာျဖစ္တဲ့အျပင္ ေရရွည္အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းေတြကို ဖန္တီးေပးႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္”ဟု Advans ျမန္မာ၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဒါ႐ိုက္တာ Mrs. Jana Chmelnizki Kadian က ေျပာၾကားေၾကာင္း အဆိုပါထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

Advans ျမန္မာအဖြဲ႔အစည္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဘဏ္လုပ္ငန္းႏွင့္ အလွမ္းေဝးေသာ လူမႈအသိုင္းအဝန္းအတြက္ သင့္တင့္မွ်တ၍ လြယ္ကူစြာရယူႏိုင္ေသာ ေငြေၾကးဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ေပးေနသည့္ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုျဖစ္ၿပီး အေသးစားေခ်းေငြမ်ား၊ တစ္ဦးခ်င္းေခ်းေငြ၊ ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ အနီးအနားၿမိဳ႕ ျပေဒသမ်ားရွိ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ အေသးစားအလတ္စား စြန္႔ဦးတီထြင္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအတြက္ ေငြေၾကးဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ေပးလ်က္ရွိသည့္ အဖြဲ႔အစည္းျဖစ္သည္။

Credit: The Voice

Comments are closed.