ရန္ကုန္ျမစ္တြင္ ေျမသားစမ္းသပ္မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနေသာ ဒလတံတား တည္ေဆာက္ေရး

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕နယ္ ဘုန္းႀကီးလမ္းႏွင့္ ဒလၿမိဳ႕နယ္ ကမာကဆစ္ ရပ္ကြက္ ဗိုလ္မင္းေရာင္လမ္းမႀကီးတို႔ ဆက္သြယ္တည္ေဆာက္မည့္ ကိုရီး ယား-ျမန္မာခ်စ္ၾကည္ေရး(ဒလ)တံတား တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ တံတား ခ်ဥ္းကပ္လမ္းႏွစ္ဖက္တြင္ ေျမသားစမ္းသပ္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ၿပီး စီးေၾကာင္း သိရသည္။

ယခုတြင္ ရန္ကုန္ျမစ္အတြင္းတြင္ Area Name-A, Area Name-B, Area Name-C ျဖင့္ တည္ေနရာမ်ား သတ္မွတ္ၿပီး ေျမသားစမ္းသပ္ေရး ဝမ္းျပားေရ ယာဥ္ကို ေက်ာက္ခ်ထားၿပီး စမ္းသပ္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

ေျမသားခံႏိုင္ဝန္ စမ္းသပ္တိုင္းတာျခင္းကို Suntac Technologies ကုမၸဏီမွ တာဝန္ယူၿပီး နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာ စမ္းသပ္အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းႏွင့္ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ေရးတို႔အတြက္ လုပ္ငန္း မ်ား ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိၿပီး မၾကာခင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕အတြင္းရွိ ေျမသား စမ္းသပ္ မႈ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ကိုရီးယား-ျမန္မာခ်စ္ၾကည္ေရ (ဒလ) တံတားတညေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ဒလတံတား တည္ေဆာက္မည့္ ဧရိယာေရျပင္ရွိ သတ္မွတ္ တည္ေနရာမ်ားတြင္ ေျမသားစမး္သပ္မႈမ်ားကို စမ္းသပ္ေရးဝမ္းျပားေရယာဥ္ ကို ေက်ာက္ခ်ထားရွိကာ လုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ေဆာင္လ်က္ ရွိၿပီး ေဆာင္ရြက္ေ နစဥ္အတြင္း ယင္းေရယာဥ္မ်ားတြင္ေန႕အခ်ိန္တြင္ လိေမၼာ္ေရာင္အလံကို သိ သာထင္ရွားစြာ လႊင့္ထူထားၿပီး ညအခ်ိန္တြင္ အနီေရာင္အခ်က္ျပမီးကို ျပသ ထားေၾကာင္းသိရသည္။

ေရယာဥ္တြင္ VHF CH-16 ဆက္သြယ္ေရးစက္ တပ္ဆင္ထားၿပီး လုပ္ငန္းေ ဆာင္ရြက္ေနသည့္ ေရယာဥ္အနီးမွ ျဖတ္သန္းသြားလာေသာ ေရယာဥ္မ်ားအေနျဖင့္ ထိုယာဥ္မ်ားႏွင့္ မီတာ ၃ဝခန္႔ အကြာမွ ျဖတ္သန္း သြားလာၾက ရန္ႏွင့္ မီတာ ၅ဝ အတြင္း ေက်ာက္ခ်ရပ္နားျခင္ းမျပဳရန္ ျမန္မာ့ဆိပ္ကမ္း အာဏာပိုင္မွ ေရေၾကာင္းသတိေပးခ်က္ထုတ္ျပန္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

ဒလၿမိဳ႕နယ္ကမာကဆစ္ရပ္ကြက္ ဗိုလ္မင္းေရာင္လမ္းမႀကီးတစ္ေလွ်ာက္တြင္ တံတားအူလမ္းေၾကာင္းႏွင့္ မူလ သတ္မွတ္ထားေသာ တံတားခ်ဥ္းကပ္လမ္း အား တံတားေျမဧရိယာမ်ား တိုင္းတာၿပီး လမ္းမႀကီးဝဲယာတစ္ေလွ်ာက္တြင္ အလံတိုင္မ်ားျဖင့္ စိုက္ထူေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိၿပီး တိုင္မ်ားစိုက္ထူရာတြင္ ယခင္က သတ္မွတ္ထားသည့္ ဧရိယာထက္ ၁၅ ေပခန္႔ ပါရွိသြားေၾကာင္း
ထိုအေၾကာင္းအရာအား တာဝန္ရွိသူမ်ားအား တင္ျပသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ေအာက္တိုဘာ ၅ ရက္မွစတင္ၿပီး ႏိုဝင္ဘာ ၅ ရက္အထိ တစ္လတိတိ အ ခ်ိန္ေပးၿပီး တံတားဧရိယာႏွင့္ မလြတ္ကင္း သည့္ေျမယာေလ်ာ္ေၾကးေပး ထားၿပီးသည့္ ေနအိမ္ႏွင့္ ေစ်းဆိုင္မ်ားကိုပါ ေျပာင္းေရႊ႕ခိုင္းထားေၾကာင္း၊
ထိုအေၾကာင္းကိုလည္း ေဒသခံျပည္သူမ်ားသည္ အစည္းအေဝးမ်ားတြင္ သိ ရွိၿပီးၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ဒလတံတားႀကီးတည္ေဆာက္ရန္အတြက္ ျမင္ေတြ႕ရေတာ့မည္ျဖစ္ၿပီး ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ လူမႈေရး၊စီးပြားေရး၊ ပညာေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးတို႔အတြက္ စီး ပြားေရးၿမိဳ႕ေတာ္ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သို႔ စက္တပ္သမၺန္မ်ားစီးၿပီး အခက္အခဲေပါင္း မ်ားစြာျဖင့္ ျဖတ္သန္းသြားလာေနျခင္းေၾကာင့္ ရန္ကုန္-ဒလတံတားႀကီး တည္ေဆာက္ၿပီးစီးသြားပါက ေဒသအတြက္ မ်ားစြာဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကမာကဆစ္ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမွ ေျပာၾကားေ ၾကာင္း သိရသည္။

Credit:The Mirror Daily

Comments are closed.