တစ္ႏွစ္ခဲြခန္႔သာ ၾကာျမင့္မည့္ ေလးလမ္းသြားစီမံကိန္း

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ သန္လ်င္တံတားအမွတ္(၁)မွ သီလဝါအထူး စီးပြားေရးဇုန္အထိ ေလးလမ္းသြား ကားလမ္းေဖာက္လုပ္မည္ျဖစ္ရာ ၁၈ လ ခန္႔သာ ၾကာျမင့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဂ်ပန္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ ရြက္ေရးေအဂ်င္စီ (JICA) တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးထံမွ သိရသည္။

ယင္းစီမံကိန္းကို တစ္ႏွစ္ခဲြအတြင္း စတင္ေဖာက္လုပ္ႏိုင္ရန္ စီစဥ္ထားၿပီး သန္လ်င္တံတားအမွတ္(၁)မွ သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္အထိ လမ္းအရွည္ ၈ ဒသမ ၇ ကီလိုမီတာခန္႔ ရွည္လ်ားမည္ျဖစ္ၿပီး လမ္းစီမံကိန္း အတြက္ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္တြင္ Loan Agreement လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ေၾကာင္း၊ ODA Loan ကို Loan Agreement ေရးထိုးၿပီးခ်ိန္မွစ၍ ၁ဝ ႏွစ္အတြင္း ေငြျပန္ လည္ ေပးဆပ္ရန္ မလိုဘဲ ၁၁ ႏွစ္မွစတင္ကာ ႏွစ္ ၃၀ အတြင္း စီမံကိန္း အတြက္ ကုန္က်သည့္ ေခ်းေငြပမာဏအတြက္သာ ျပန္လည္ ေပးဆပ္ရမည္ျ ဖစ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းေလးလမ္းသြားလမ္းမႀကီးအတြက္ ဂ်ပန္ ODA ေခ်းေငြ အေမရိကန္ေဒၚ လာ ၄၁ ဒသမ ၅၆ သန္း အသံုးျပဳမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထိုေလးလမ္းသြားလမ္းမႀကီးအတြင္း ပလက္ေဖာင္းမ်ား၊ လမ္းမီးတိုင္မ်ား အပါ အဝင္ ေရေျမာင္းမ်ားကို ႏိုင္ငံတကာ အဆင့္မီ တည္ေဆာက္မည္ျဖစ္ၿပီး ေလးလမ္းသြားစီမံကိန္းကို ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ တာဝန္ယူ တည္ေဆာက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

Credit:Myawady

Comments are closed.