ျမကန္သာအိမ္ရာ၊ လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ , ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

-18000 Ls
Forအေရာင္း 80 ft x 90 ftArea 3Baths 4Beds Login