ေျမညီထပ္ (ထပ္ခိုးပါ) တိုက္ခန္းေရာင္းရန္ရွိသည္။ , ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

-၄၉၅ သိန္း
Forအငွား 19' x 54'Area 1Baths 1Beds Login