ဘုရင့္ေနာင္ရိပ္သာ၊ အငး္စိန္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ , ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

-4000 Ls
Forအေရာင္း 2400 sqftArea Login