ပိေတာက္လမ္း၊ အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕နယ္။ , ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

-4500 Ls
Forအေရာင္း 1200 sqftArea Login