စုေပါင္းပိုင္အေဆာက္အအံုဆိုင္ရာ ဥပေဒ (၂)

၁၀။ စုေပါင္းပိုင္အေဆာက္အအံုေဆာက္လုပ္ရန္အလို႔ငွာ စုေပါင္းပိုင္ေျမ အျဖစ္ မွတ္ပံုတင္လိုသည့္ ေျမသည္ –
(က)    တည္ဆဲဥပေဒတစ္ရပ္ရပ္အရ လူေနအိမ္ရာအျဖစ္ ေဆာက္ လုပ္ခြင့္ ရွိရမည့္အျပင္ ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ လႊဲေျပာင္းႏိုင္ေသာ ေျမ အမ်ဳိးအစားျဖစ္ရမည္။
(ခ)    ေျမလက္ရွိပိုင္ဆိုင္သူက သက္ဆိုင္ရာ စာခ်ဳပ္စာတမ္းမွတ္ပံု တင္႐ံုးတြင္ စုေပါင္းပိုင္ေျမအျဖစ္ ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ လႊဲေျပာင္းေပးၿပီး ျဖစ္ရမည္။
(ဂ)    ၿမိဳ႕ျပစီမံကိန္းအရ သက္ဆိုင္ရာ အစိုးရဌာန၊ အစိုးရအဖြဲ႕အစည္း က သတ္မွတ္ထားသည့္ အခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ျဖစ္ရမည္။
(ဃ)    ေျမဧရိယာ အနည္းဆံုး စတုရန္းေပ ၂၀၀၀၀ ႏွင့္အထက္ ရွိရမည္။
၁၁။ ၀န္ႀကီးဌာနသည္ စုေပါင္းပိုင္အေဆာက္အအံုတစ္ခုျဖစ္ရန္ သတ္မွတ္အထပ္အေရအတြက္၊ အိမ္ခန္းအေရအတြက္၊ လံုေလာက္ေသာ ယာဥ္ရပ္နားရန္ ေနရာႏွင့္ စုေပါင္းပိုင္သူမ်ားအသံုးျပဳရန္ စီမံထားရွိရ မည့္ စုေပါင္းပိုင္ပစ္ၥည္းမ်ားႏွင့္ ယင္းအေဆာက္အအံုႏွင့္ ပစ္ၥည္းမ်ား၏ နည္းပညာအဆင့္အတန္း၊ လံုျခံဳေရးႏွင့္ ေဘးအႏ္ၲရာယ္ကင္းရွင္းေရး ဆိုင္ရာမ်ား အပါအ၀င္ လိုအပ္သည့္ စံခ်ိန္စံၫႊန္းမ်ားကို သတ္မွတ္ထား ရမည္။

Comment(1)

  1. Reply
    AsiaL says

    good

Post a comment