ပုဂၢလိကစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာေစရန္အတြက္ ပုဂၢလိက စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာေအာင္ ျမႇင့္တင္ေဆာင္ရြက္ေပး ရမည္ျဖစ္သည္။ ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလတြင္ ေစ်းကြက္ စီးပြားေရးစနစ္ႏွင့္အညီ ပုဂၢလိကစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား လြတ္လပ္စြာ လုပ္ကိုင္လာႏိုင္ေသာ္လည္း လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ရာ၌ အခက္အခဲမ်ား ရွိေန

Continue reading

၀င္ေငြခြန္ ကင္းလြတ္ခြင့္ အမ်ားဆံုးရမည့့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ လုပ္ငန္း အမ်ိဳးအစားမ်ား ထုတ္ျပန္

ဝင္ေငြခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ ခုနစ္ႏွစ္အထိ ရရွိမည့္ ဦးစားေပး ျမႇင့္တင္မည့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ လုပ္ငန္းက႑ ၂၀ ကို ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္
ကုမၸဏီမ်ား ညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနက ဧၿပီလ ၁ ရက္ေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္

Continue reading

အိမ္ျခံေျမေစ်းကြက္ တန္ဖိုးနည္းအေရာင္းအဝယ္မ်ားကိုသာ အားထားလည္ပတ္ေနရ

အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္မႈနည္းပါးလြန္းေနတဲ့ မႏၲေလးၿမိဳ႕ အိမ္ျခံေျမအေရာင္းအဝယ္ေစ်းကြက္မွာတန္ဖိုးနည္းအိမ္ျခံေျမေတြကိုသာ ဆက္လက္အားထားအလုပ္လုပ္ေနၾကရေၾကာင္း

Continue reading

သီလဝါ- ပဲခူး အေဝးေျပး အဆင့္ျမင့္လမ္းမႀကီးကို လာမည့္ႏွစ္အတြင္း စတင္ေဖာက္လုပ္သြားမည္

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ အဓိကစီးပြားေရးအထူးဇုန္တစ္ခုျဖစ္လာမည့္ သီလဝါႏွင့္ ပဲခူး ၅ ၿမိဳ႕နယ္ သြားလာႏိုင္မည့္ အေဝးေျပးအဆင့္ျမင့္လမ္းမႀကီးကို လာမည့္ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလတြင္ စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္

Continue reading

ယခု သတ္မွတ္လိုက္ေသာ အခြန္ႏႈန္းထားေၾကာင့္ အိမ္ၿခံေျမေစ်း ဆက္က်ဖြယ္ရွိ

အိမ္ၿခံေျမေစ်းႏႈန္းမ်ား တျဖည္းျဖည္းက်ဆင္းေအာင္ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ ဆိုရာတြင္ ယခုသတ္မွတ္ထားေသာ အခြန္ႏႈန္းထားမ်ားသည္ပင္ ေစ်းကြက္ အက်ဘက္သို႔ ဦးတည္ႏိုင္

Continue reading

အရစ္က်စနစ္ျဖင့္ အိမ္ရာေရာင္းခ်မႈ ပိုမိုရင့္က်က္ရန္လိုအပ္ေနေသး

အရစ္က်စနစ္ျဖင့္အိမ္ရာေရာင္းခ်မႈမ်ားမွာ ႏိုင္ငံတကာ၌ၾကာျမင့္ၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း ျပည္တြင္း၌မူ ဆယ္စုႏွစ္တစ္ခုမၽွသာအခ်ိန္ရွိေနေသးေသာေၾကာင့္ ပိုမိုရင့္က်က္ရန္လိုအပ္ေၾကာင္း ျပည္တြင္းအိမ္ ျခံ ေျမ ေရးရာေစာင့္ၾကည့္သူမ်ားမွဆို

Continue reading

ရန္ကုန္ အိမ္ၿခံေျမ ေစ်းကြက္ လက္ရွိအခ်ိန္ထိ အေရာင္းအဝယ္ ေအးစက္ေန

ယခု ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္အတြင္း အိမ္ၿခံေျမေစ်းကြက္ အေရာင္းအဝယ္မ်ား ပံုမွန္အ တိုင္း ျပန္လည္ျဖစ္လာႏိုင္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ထားခဲ့ေသာ္လည္း လက္ရွိအခ်ိန္ အထိအေရာင္းအဝယ္မ်ား ေအးစက္ေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း

Continue reading