၂ဝ၁၇ ဒီဇင္ဘာတြင္ ေဆာက္လုပ္ၿပီးစီးေတာ့မည့္ FORTUNE PLAZA

ထိုပလာဇာသည္ မင္းနႏၵလမ္းႏွင့္ သုမနလမ္းေထာင့္၊ သာေကတၿမိဳ႕နယ္ ၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးတြင္ တည္ရွိသည္။

Golden Environmental Construction and Development (GEC) Construction မွ တည္ေဆာက္ထားၿပီး Singaporean Architect မွ ဒီဇိုင္းေ ရးဆဲြေပးထားေၾကာင္း သိရသည္။

ေျမဧက ၁၆ ဧကေပၚတြင္ Shop House ႏွင့္ Shopping Mall တည္ေဆာက္ မည္ျဖစ္ၿပီး ယခုတြင္ Shop House ေျမဧက ၇ ဧကသာ တည္ေဆာက္ထား ၿပီး၂၀၁၇ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာတြင္ တည္ေဆာက္ၿပီးစီးမည္ဟု ခန္႔မွန္းထားေၾကာင္း သိရသည္။

အေဆာက္အဦးပံုစံ

Shop House ၆၅ လံုး တည္ေဆာက္မည္ျဖစ္ၿပီး Shop House တစ္လံုးတြင္ အထပ္ေပါင္းေလးထပ္ ပါဝင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထိုေလးထပ္စလံုးမွာ အခန္းဖဲြ႕စည္းထားျခင္း မရွိဘဲ Hall Type ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အခန္းအက်ယ္အဝန္းမွာ စတုရန္းေပ ၄၄၈၄၊ ၄၆၂၄၊ ၆၀၇၅၊ ၁၂၃၂၃ က်ယ္ ဝန္းေၾကာင္း သိရသည္။

ေပအားျဖင့္၂၀×၆၀၊ ၂၅×၆၀၊ ၅၄×၆၈ ေပရွိၿပီး ၂၀×၆၀ မွာ ၄၄၈၄ ႏွင့္ ၄၆၂၄ ဟူၿပီး ေထာင့္ခန္းအလိုက္ စတုရန္းေပကြာျခားသည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ေပ၂ဝ×၆ဝ အား ငွားမည္ဆိုုလွ်င္ တစ္စတုရန္းေပလွ်င္ ေဒၚလာ ဝ ဒသမ၈ သတ္မွတ္ထားၿပီး တစ္လံုးလံုးအား ဝယ္မည္ဆိုပါက တစ္စတုရန္းေပ လွ်င္ ေဒၚလာ ၁၅ဝ မွ ေဒၚလာ၂၁ဝ ခန္႔မွန္းထားေၾကာင္း သိရသည္။

ေပ၂၅×၆ဝ ႏွင့္ တစ္လံုးလွ်င္ ငွားမည္ဆိုပါက တစ္စတုရန္းေပလွ်င္ ေဒၚလာ ၁ ဒသမ၂ ျဖစ္ၿပီး အေရာင္းေစ်းႏႈန္းမွာ တစ္စတုရန္းေပလွ်င္ ေဒၚလာ၂၈၀ ခန္႔မွန္းထားေၾကာင္း သိရသည္။ ေနရာေပၚ မူတည္ၿပီး ေစ်းႏႈန္းမ်ားမွာ ကြာျ ခားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

ေငြေပးေခ်မႈပံုစံ

၅ ႏွစ္ အရစ္က်ေပးေခ်ႏိုင္ၿပီး ပထမလတြင္ ၃ဝရာခိုင္ႏႈန္းေပးေခ်ျပီးလွ်င္ က်န္ ၇ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းအနက္ ၁၅ရာခိုင္ႏႈန္းဖယ္ၿပီး ၅၅ ရာခိုင္ႏႈန္းအား ၅၉ လျဖင့္ MAB ဘဏ္ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေပးႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။

Credit: Myanmar Builder Guide

၂ဝ၁၇ ဒီဇင္ဘာတြင္ ေဆာက္လုပ္ၿပီးစီးေတာ့မည့္ FORTUNE PLAZA - Property News in Myanmar from iMyanmarHouse.com

Comments are closed.