ရန္ကုန္တုိင္းတြင္ အေသးစား၊ အလတ္စားလုပ္ငန္းမ်ား ၿမိဳ႕နယ္အလိုက္ စာရင္းေကာက္မည္

ဘ႑ာေငြေၾကးႏွင့္ နည္းပညာေထာက္ပံ့ႏုိင္ရန္ ရန္ကုန္ တုိင္းရွိ အေသးစား၊ အလတ္စား လုပ္ငန္းမ်ားကို ၿမိဳ႕နယ္အလိုက္ စာရင္းေကာက္ယူမည္ဟု ရန္ ကုန္တုိင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္း က ေျပာၾကားသည္။

တစ္ႏုိင္ငံလံုးရွိ အေသးစား၊ အလတ္စားလုပ္ငန္းပမာဏ စုစု ေပါင္း၏ အမ်ားဆံုး ပမာဏသည္ ရန္ကုန္တုိင္းတြင္ တည္ရွိေနျခင္း ေၾကာင့္ ၿမိဳ႕နယ္အ လိုက္ စာရင္း ေကာက္ယူရန္ စီစဥ္ျခင္းျဖစ္သည္ ဟု ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းက ဇူလုိင္ ၂၉ ရက္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ ျပဳလုပ္သည့္အေသးစား၊ အလတ္စား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုး တက္ေရး မဟာဗ်ဴဟာေရးဆြဲ ႏုိင္ရန္ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲ အဖြင့္မိန္႔ခြန္းတြင္ ထည့္သြင္းေျပာၾကား ခဲ့သည္။

‘‘ဘယ္ၿမိဳ႕နယ္မွာ လုပ္ငန္း ဘယ္ႏွခုရွိလဲ၊ ဒီထဲက ဘယ္လုပ္ ငန္းေတြကို အစိုးရက ကူညီရမလဲ ဆိုတဲ့ အေျဖကို လက္ေတြ႕က်က် သိႏိုင္ဖို႔ ႀကိဳးစား မွာ ျဖစ္ပါတယ္’’ ဟု ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းက အလုပ္႐ံု ေဆြးေႏြးပြဲသုိ႔ တက္ေ ရာက္သူ ၄၀၀ ေက်ာ္ေရွ႕တြင္ ၎၏ အစီအစဥ္ကို ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကား သည္။

စာရင္းေကာက္ယူရျခင္း ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ဝန္ ႀကီးခ်ဳပ္က ‘‘ကြၽန္ေတာ္တုိ႔မွာ လုပ္ငန္းရွင္ေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး စာရင္း အင္းတိတိက်က် မရွိဘူး။ ဒါကို အတိတ္ကို ျပန္ေျပာရင္လည္း ေတာ္ေတာ္႐ႈပ္ေထြးပါတယ္’’ ဟု တုိင္းအစိုးရ လက္ရွိအေျခအေန ကို ရွင္းျပသည္။

စနစ္တက် စာရင္းသြင္းထား ႏုိင္ပါက အဓိကလိုအပ္ေနေသာ ဘ႑ာေရး အေထာက္အကူျဖစ္ သည့္ ေခ်းေငြမ်ားကို ဘဏ္မွရယူ ရာတြင္ ပိုမိုလြယ္ ကူအဆင္ေျပႏိုင္ သည္ဟုလည္း ေျပာသည္။

ရန္ကုန္တိုင္းတြင္ အေသး စား၊ အလတ္စား လုပ္ငန္းမ်ား ေအာင္ျမင္ရန္ အဓိကလိုအပ္ခ်က္ သံုးခုရွိသည္ဟု ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က ဆုိ သည္။ ေငြေၾကး ပံ့ပိုးေပးမႈ၊ နည္း ပညာပံ့ပိုးေပးမႈႏွင့္ ကြၽမ္းက်င္ လုပ္သားေမြးထုတ္ေပးႏိုင္မႈ လုိ အပ္ေနသည္ဟု ရွင္းျပသည္။

ထို႔အျပင္ တစ္ႏုိင္ငံလံုးအ တြက္ အေသးစား၊ အလတ္စား လုပ္ငန္းမ်ား၏ အခန္းက႑ကို လည္း ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က ‘‘ျမန္မာႏုိင္ငံ မွာ အေသးစား၊ အလတ္ စား စီး ပြားေရးက႑ကို မထူေထာင္ႏုိင္ ဘူးဆိုရင္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ စီး ပြား ေရးလုပ္ငန္းဟာ ေအာင္ျမင္မႈနဲ႔ ေဝးကြာေနပါ့မယ္’’ဟု ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ က ေျပာၾကားသည္။

အေသးစား၊ အလတ္စား လုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ လိုအပ္ေနသည့္ ဘ႑ာေငြေၾကး ပံ့ပိုးေပးႏုိင္မည့္ အစီအစဥ္ကို ၿမိဳ႕ နယ္အလိုက္ စာရင္းေ ကာက္ၿပီး ေနာက္ ဆက္လက္အေကာင္အ ထည္ေဖာ္မည္ဟု ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က ရွင္းျပသည္။

ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က ျမန္မာႏုိင္ငံ ဘဏ္မ်ားအသင္းႏွင့္ ေဆြးေႏြး တုိင္ပင္ၿပီး အေသးစားႏွင့္ အ လတ္စားလုပ္ငန္းမ်ား၏ အဓိက ေမာင္းႏွင္ အားျဖစ္ေ သာ ေငြေၾကး ကို ပံ့ပိုးႏုိင္ရန္ ေပါင္းစပ္ညႇိႏိႈင္း ေဆာင္ရြက္မည္ ဟုလည္း ေျပာ ၾကားသည္။

ရန္ကုန္တုိင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ကဲ့ သို႔ပင္ အေသးစား၊ အလတ္စား လုပ္ငန္းမ်ားကို ပံ့ပိုးျဖည့္ဆည္း ေပးမည္ဟု စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာ ေရးဝန္ႀကီး ဌာန ျပည္ေ ထာင္စုဝန္ ႀကီး ဦးေက်ာ္ဝင္းကလည္း ေန ျပည္ေတာ္ MICC II တြင္ ျပဳ လုပ္ ေသာ ျမန္မာ့ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဖိုရမ္ ၌ ေျပာၾကားဖူးသည္။

‘‘အေသးစား၊ အလတ္စား လုပ္ငန္းေတြ ဘာလိုသလဲ၊ ေျမ လိုသလား ၊ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈ လိုသလား၊ နည္းပညာလိုသလား၊ စီမံခန္႔ခြဲမႈ လိုသ လား၊ တျခားတ ျခားေသာ ဘာေတြ လိုအပ္ေသး လဲ။ အဲဒါေတြ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ပံ့ပိုး ေပးမယ္။ ဒါဆုိရင္ ဒီလုပ္ငန္းေတြ ရဲ႕ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကို ေျခလွမ္းျပင္ ရာ ေရာက္ပါတယ္’’ဟု ဦးေက်ာ္ဝင္း က ေျပာခဲ့သည္။

ထို႔အျပင္ လက္ရွိလႊတ္ေတာ္သုိ႔ တင္ထားသည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ကုမၸဏီမ်ား ဥပေဒတြင္လည္း အ ေသးစား၊ အလတ္စား လုပ္ငန္း မ်ားအတြက္ ေျဖေလွ်ာ့ မႈမ်ား ပါဝင္ေၾကာင္း ဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး ဆြဲမႈတြင္ ပါဝင္သည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ အတြင္း ေရးမွဴး ဦးေအာင္ႏိုင္ဦးက ေျပာ ၾကားသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အေသး စား၊ အလတ္စား လုပ္ငန္းမ်ား သည္ ႏုိင္ငံ့စီးပြားေ ရး၌ ၉၆ ရာခိုင္ ႏႈန္းအထိ ပါဝင္ေနျခင္းေၾကာင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ အစိုးရ၊ ပုဂၢလိက ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ လို အပ္သည္ဟု ျမန္မာႏုိင္ငံ ကုန္ သည္ မ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈလုပ္ ငန္းရွင္မ်ားအသင္းခ်ဳပ္ဥကၠ႒ ဦးေဇာ္မင္းဝင္းက လည္း အလုပ္႐ံု ေဆြးေႏြးပြဲ အဖြင့္မိန္႔ခြန္းတြင္ ထည့္သြင္းေျပာၾကားသည္။

အေသးစားႏွင့္ အလတ္စား စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအ တြက္ လက္ေတြ႕က်က် အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္ သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကိုသာ လုပ္ ငန္းရွင္မ်ားအေနျဖင့္ ေရွ႕ဆက္ ေဆာင္ရြက္ရန္ စက္မႈဝန္ႀကီးဌာ န ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးခင္ေမာင္ ခ်ိဳကလည္း အထက္ပါေဆြးေႏြးပြဲ တြင္ ေျပာၾကားသည္။

Credit: 7DayDaily

Comments are closed.